Algemene voorwaarden IVOB B.V.

 

Algemene voorwaarden van Interactieve Veiligheids Opleidingen Barneveld BV

Artikel 1: Definities

1.1 Aanmelder: Degene die de aanmelding van de cursist verzorgt, dat wil zeggen de cursist, het bedrijf waar de cursist werkzaam is of een andere persoon.
1.2 Cursusgeld: Gelden bedoeld voor de trainingskosten, al dan niet inclusief trainingsmaterialen, examengelden en certificaat.
1.3 Deelnemer: De cursist die deelneemt aan de training.
1.4 Examen: Een door de opleider verstrekte toets, afgenomen door de opleider of een derde, door de opleider aangewezen persoon of instantie, die benodigd is voor het verkrijgen van een certificaat.
1.5 Opleider: Degene die de training (onder licentie) verzorgt of organiseert, in deze Interactieve Veiligheids Opleidingen Barneveld BV.
1.6 Commerciële middelen: Middelen die door de opleider worden verstrekt, alsmede trainingen die vanwege commerciële doeleinden worden aangeboden.

Artikel 2: Toepassingsgebied

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op een ieder die een overeenkomst sluit met de opleider, maar zijn ook van toepassing op een ieder die deelneemt aan de training van de opleider of bij een andere opleider onder licentie van de opleider. Van deze voorwaarden kan alleen worden afgeweken met schriftelijke toestemming van de opleider.
2.2 Indien één van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van kracht blijven en treden partijen in overleg om een vervangende bepaling overeen te komen, die aansluit bij de bedoeling die partijen hadden bij het opstellen van het nietige of vernietigde beding.
2.3 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de aanmelder/deelnemer wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3: Aanmelding voor de training of bestelling van trainingsmaterialen

3.1 De aanmelding voor een training of de bestelling van trainingsmaterialen kan zowel schriftelijk, digitaal als ook telefonisch geschieden. Het in behandeling nemen van de aanmelding/bestelling geschiedt te allen tijde vrijblijvend en onder voorbehoud. De opleider kan te allen tijde een aanmelding of bestelling om haar moverende redenen afwijzen.
3.2 Iedere aanmelding en/of bestelling wordt bevestigd met een, door de opleider te versturen, opdrachtbevestiging. Na ontvangst van de opdrachtbevestiging, of in deze betreffende opdrachtbevestiging, zal de opleider informatie verstrekken betreffende de training of de bestelling. Indien wordt afgeweken van de op de website vermelde tarieven, zal de opleider hierover de aanmelder informeren. Alle, door de opleider vermelde gegevens gelden onder voorbehoud, alsmede alle typfouten en/of wijzigingen die reeds hebben plaatsgevonden.
3.3 Aanbiedingen, afwijkend van de geldende tarieven, zoals deze zijn vermeld op de website van de aanbieder, hebben een geldigheid tot drie maanden na dagtekening.
3.4 Offertes van opleider zijn gebaseerd op de informatie die door de aanmelder/deelnemer is verstrekt.
3.5 Tenzij anders vermeld, zijn de in een offerte of aanbieding vermelde prijzen exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, en exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, zoals bijvoorbeeld reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten. Deze kosten kunnen door opleider afzonderlijk in rekening worden gebracht.
3.6 Alle offertes en aanbiedingen van de opleider zijn vrijblijvend en kunnen op elk moment worden herroepen, ook indien in de offerte of aanbieding een termijn voor aanvaarding is opgenomen.
3.7 De opdrachtbevestiging heeft tot gevolg dat deze voorwaarden, die op de opdracht van toepassing zijn, van kracht worden. Op basis van de opdrachtbevestiging wordt het aan de training of het materiaal verbonden bedrag aan de opleider verschuldigd.
3.8 Indien een aanmelding voor een training binnen 10 werkdagen voor de aanvang van de training plaatsvindt, is deze bindend.

Artikel 4: Inhoud van een training

4.1 De inhoud van de training stemt in hoofdlijnen overeen met de beschrijving op de website, een aanbieding of de opdrachtbevestiging. De opleider is te allen tijde gerechtigd om wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de training, met dien verstande dat de hoofdlijnen behouden blijven.
4.2 De opleider stelt voor de training het benodigde cursusmateriaal ter beschikking van de deelnemer, behoudens voor zover in de opdrachtbevestiging anders is weergegeven.
4.3 Eventuele aanvullingen op de training, voortvloeiende uit de training met de daaraan verbonden kosten, zullen separaat geoffreerd en/of bevestigd worden aan de deelnemer.

Artikel 5: Commerciële middelen

5.1 Commerciële middelen, waaronder voor marketing doeleinde verstrekte trainingen, zijn niet inwisselbaar voor geld. Betreffende verstrekte trainingen voor marketingdoelen wordt geen verdere correspondentie gevoerd.
5.2 Specifiek aan een deelnemer verstrekte trainingen, die bedoeld zijn voor marketing doeleinden zijn alleen vrij overdraagbaar aan derden, mits de opleider hier schriftelijk toestemming voor heeft verstrekt.
5.3 De opleider behoudt zich het recht om trainingen, speciaal bedoeld voor marketing doeleinden, te groeperen op een hiervoor speciaal bedoelde trainingsdag.
5.4 Na de bekendmaking van eventuele deelnemers die kosteloos deel mogen nemen aan een training, zullen de deelnemers hier telefonisch of schriftelijk van op de hoogte worden gesteld. Indien na een bekendmaking niet binnen de termijn van 30 dagen door een deelnemer/prijswinnaar wordt gereageerd op deze bekendmaking, is de opleider gerechtigd de verstrekte training in te trekken.
5.5 Degene die meedoen aan prijsvragen, gegevens formulieren invullen of meedoen aan wedstrijden, waarbij commerciële middelen worden verstrekt, zijn verplicht tot het invullen van de juiste gegevens. Bij het invullen van gegevens gaat men er automatisch mee akkoord dat deze gegevens worden gebruikt voor het verzenden van commerciële mailingen, zowel door de opleider als aan de opleider gelieerde ondernemingen.

Artikel 6: Annulering en opschorting van trainingen

6.1 De opleider is te allen tijde gerechtigd de trainingsdatum te wijzigen of te annuleren. De opleider zal voor zover mogelijk een nieuwe trainingsdatum aanbieden. Indien dit niet mogelijk is, worden reeds betaalde bedragen aan de deelnemer geretourneerd. De opleider zal de deelnemer hier zo tijdig mogelijk van in kennis stellen.
6.2 Annulering van de overeenkomst, alsmede intrekking van de aanmelding of de bestelling is alleen mogelijk met inachtneming van de volgende bepalingen:
1. Annulering dient altijd schriftelijk te geschieden.
2. Bij annulering tot 10 werkdagen voor de aanvang van de cursus is geen cursusgeld verschuldigd.
3. Bij annulering tot 5 werkdagen is 25% van het cursusgeld verschuldigd.
4. Bij annulering binnen 5 werkdagen is het volledige cursusgeld verschuldigd.
5. De eventueel betaalde bedragen van het cursusgeld in verband met annulering, zullen door de opleider, voor zover mogelijk, in mindering worden gebracht op de kosten van een nieuwe training. Indien dit om redenen vanwege de opleider niet mogelijk is, zullen de kosten worden geretourneerd.
6. De annulering van een examen dient minimaal 24 uur voor het examen te geschieden. Indien het examen binnen 24 uur voor aanvang wordt geannuleerd, zullen de examenkosten aan de deelnemer worden doorbelast, met uitzondering van onvoorziene omstandigheden.
6.3 Bij verhindering van de deelnemer bij deelname aan de training, heeft de deelnemer het recht om een plaatsvervanger te sturen.
6.4 Bij wangedrag van de deelnemer of indien er overtredingen worden geconstateerd ten aanzien van orde- en veiligheidsmaatregelen, is de opleider gerechtigd om de deelnemer de toegang tot het pand te ontzeggen of de deelnemer uit het pand te verwijderen, zonder restitutie van lesgelden.

Artikel 7: Reclame en verval van rechten

7.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.
7.2 Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van aanmelder/deelnemer, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst wordt daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Opleider zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen.
7.3 Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd.
7.4 Aanmelder/deelnemer aanvaardt de mogelijkheid dat de overeenkomst kan worden gewijzigd en dat de prijs en de tijdsplanning van de overeenkomst daardoor kan worden beïnvloed.
7.5 Indien de overeenkomst moet worden gewijzigd, om wat voor reden dan ook, daaronder begrepen een aanvulling, dan is opleider gerechtigd om de uitvoering van de oorspronkelijke overeenkomst op te schorten totdat aanmelder/deelnemer schriftelijk akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het op dat moment te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden.
7.6 Indien het noodzakelijk is de overeenkomst voor een behoorlijke uitvoering daarvan te wijzigen en aanmelder/deelnemer weigert binnen een redelijke termijn zijn schriftelijk akkoord te geven ter zake de door te voeren wijzigingen in de overeenkomst, dan heeft opleider het recht de overeenkomst te beëindigen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schade aan de zijde van aanmelder/deelnemer.
7.7 De opleider kan een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolgen zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken. De opleider komt hiermee niet in gebreke met de nakoming van de overeenkomst.
7.8 Indien opleider ten behoeve van aanmelder/deelnemer werkzaamheden moet verrichten, die niet schriftelijk zijn vastgelegd, of indien kosten ontstaan door toedoen van aanmelder/deelnemer, worden deze werkzaamheden en kosten als zijnde meerwerk in rekening gebracht.

Artikel 8: Betalingscondities

8.1 Na de opdrachtbevestiging is de opleider gerechtigd tot het sturen van een factuur, ter zake de training of de bestelling van lesmaterialen, tenzij anders overeengekomen.
8.2 Facturen dienen binnen een termijn van 14 dagen na dagtekening en voor deelname aan de training te worden voldaan, tenzij anders overeengekomen.
8.3 Indien niet tijdig is betaald, is de opleider gerechtigd haar verplichtingen of een deel van haar verplichtingen tot nakomen op te schorten. Hierbij is de opleider gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en de door de opleider gemaakte kosten/gederfde winst te vorderen.
8.4 Is de aanmelder in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen de kosten tot verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de aanmelder. Indien de aanmelder in gebreke blijft in de tijdige voldoening van zijn betalingen, dan verbeurt hij in ieder geval een direct opeisbare boete 15% over het totaal verschuldigde bedrag, met een minimum van € 45,00.
8.5 Indien de opleider hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen deze ook voor vergoeding in aanmerking. Daarnaast is de aanmelder over de gemaakte incassokosten de wettelijke handelsrente verschuldigd.
8.6 Indien de deelnemer niet en onvolledig gebruik maakt van het recht tot het bijwonen van de training waarvoor hij staat ingeschreven, ongeacht welke oorzaak, dan is er geen recht tot restitutie van het cursusgeld of een deel hiervan.

Artikel 9: Eigendomsrechten en geheimhouding

9.1 De opleider is de enige rechthebbende ten aanzien van de rechten van intellectuele eigendommen en overige, aan de aanmelder en/of deelnemer ter beschikking gestelde zaken, materialen en/of (elektronische) informatie, tenzij de opleider dit nadrukkelijk, schriftelijk kenbaar heeft gemaakt.
9.2 De aanmelder en/of deelnemer verkrijgt uitsluitend een niet overdraagbaar gebruiksrecht ten behoeve van het volgen van de training, voor de in de opdrachtbevestiging vermelde training(en).
9.3 De aanmelder en/of deelnemer zal de in dit genoemde artikel zaken, materialen en informatie niet vermenigvuldigen of kenbaar maken aan derden. Onder derden wordt ook verstaan een ieder die niet gelijk te stellen is met de aanmelder.
9.4 Het is in geen geval toegestaan dat de aanmelder en/of deelnemer enige vorm van wijzigingen aanbrengt in de aan hem verstrekte materialen en informatie, de beveiliging daarvan of de daarbij behorende aanduidingen van eigendomsrecht.
9.5 De aanmelder en/of deelnemer is te allen tijde gehouden aan hem versterkte informatie en materialen slechts te gebruiken waarvoor aan hen een gebruiksrecht is verleend.

Artikel 10: Non-concurrentie

10.1 Het is aanmelder en/of afnemer niet toegestaan, op basis van de door opleider verzorgde opleiding ontwikkelde leerplannen en het daarbij te gebruiken lesmateriaal zelf ofwel in  samenwerking met derden een soortgelijke opleiding te ontwikkelen of te geven zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van opleider.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

11.1 Indien de opleider, door welke omstandigheden dan ook, een (dag)deel van een training niet kan laten doorgaan, zal opleider in overleg met de aanmelder of deelnemer(s) dit onderdeel op een later tijdstip alsnog door laten gaan.
11.2 Opleider is op geen enkele wijze aansprakelijk voor kosten en/of schade voortvloeiende uit het annuleren van een training en/of het niet doorgaan van een trainingsdeel of trainingsdag(-deel).
11.3 Opleider is niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan bij of aan de aanmelder en/of de deelnemer door of samenhangende dan wel op grond van de inhoud van het door opleider  verstrekte lesmateriaal c.q. de door opleider gegeven lessen, adviezen en/of instructies. Het gebruik door aanmelder/deelnemer van het lesmateriaal, het toepassen van gegeven instructies en  verstrekte adviezen door de aanmelder/deelnemer geschiedt geheel voor eigen rekening en risico.

Artikel 12: Overmacht

12.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opleider geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opleider niet in staat is zijn verplichtingen na te komen dan wel waardoor het voor opleider dermate onmogelijk bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar is dat nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet van opleider verwacht kan worden. Werkstakingen in het bedrijf van opleider of van derden dienen daaronder te worden begrepen, als ook de omstandigheid dat opleider een prestatie, die van belang is in verband met de door hem zelf te leveren prestatie, niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt. De opleider heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Opleider zijn verbintenis had moeten nakomen.
12.2 Opleider kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is zowel opleider als aanmelder/deelnemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 13: Examen

13.1 Indien van toepassing, wordt de training afgesloten door middel van een examen. Het aantal toegestane fouten voor het behalen van het examen wordt door de opleider tijdens het examen aangegeven.
13.2 Examens worden afgenomen op de locatie van de opleider, tenzij anders overeengekomen. Indien het examen plaatsvindt op de locatie van de aanmelder/deelnemer, gelden de volgende bepalingen:
1. De zitplaatsen staan los van elkaar opgesteld en zijn voorzien van een tafel. De minimale vrije ruimte tussen de tafels bedraagt 0,5 meter.
2. De examenruimte dient voorzien te zijn van voldoende licht en moet afgeschermd zijn tegen randgeluiden.
3. Tijdens het examen dient er toezicht aanwezig te zijn van de opleider, of een waarnemer, die onder licentie van de opleider is aangewezen.
13.3 Tijdens het examen gelden de volgende bepalingen:
1. Het gebruik van de, door de opleider verstrekte, trainingsmaterialen is tijdens het examen niet toegestaan.
2. Het gebruik van eigen opgestelde aantekeningen is tijdens het examen niet toegestaan.
3. Spreken is tijdens het examen niet toegestaan.
4. Het verlaten van de examenruimte tijdens het examen, waarbij het examen voor een bepaalde tijd wordt onderbroken, is alleen toegestaan met nadrukkelijke toestemming van de opleider.
5. Mondelinge instructies van de opleider, die voorafgaand aan het examen worden verstrekt, dienen strikt gevolgd te worden.
13.4 Indien de opleider constateert dat de voorwaarden, zoals deze in dit artikel zijn opgenomen, niet strikt worden nagekomen, is de opleider gerechtigd het examen ongeldig te verklaren en/of de deelnemer aan het examen uit de examenruimte te verwijderen.
13.5 Voor deelname aan een, door de opleider verstrekt examen, geldt een identificatieplicht. De opleider is te allen tijde gerechtigd te vragen naar een geldig legitimatiebewijs.

Artikel 14: Vertrouwelijkheid/geheimhouding

14.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij, in het kader van hun overeenkomst, van de andere partij hebben verkregen.
14.2 De opleider zal zowel tijdens als na de looptijd van een overeenkomst alle gegevens die hij ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst heeft verkregen van de aanmelder/deelnemer vertrouwelijk behandelen en niet aan enige derde openbaar maken, tenzij dit openbaar maken noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst, noch gebruiken voor andere doeleinden dan voor de uitvoering van genoemde overeenkomst. Opleider zal de verplichtingen uit dit artikel tevens opleggen aan haar werknemers en derden die opleider bij de uitvoering van een overeenkomst betrekt.
14.3 De aanmelder/deelnemer zal zowel tijdens als na de looptijd van een overeenkomst, de in het kader daarvan verstrekte informatie omtrent opleider, waaronder mede verstaan informatie over tarieven, kortingen, verstrekte adviezen, de aanpak van opleider, zijn werkwijze, zijn rapportage, vertrouwelijk behandelen en niet aan enige derde openbaar maken, tenzij dit openbaar maken noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst, noch gebruiken voor andere doeleinden dan voor de uitvoering van genoemde overeenkomst. Aanmelder/deelnemer zal de verplichtingen uit dit artikel opleggen aan haar werknemers en derden die aanmelder/deelnemer bij de uitvoering van een overeenkomst betrekt.
14.4 Indien een van de partijen in strijd handelt met voornoemde artikelleden verbeurt deze partij aan de andere partij een onmiddellijk opeisbare boete van € 25.000,– per overtreding evenals een bedrag van € 2.500,– voor elke dag dat deze overtreding voortduurt onverminderd het recht van de andere partij om nakoming en/of schadevergoeding te vorderen.
14.5 Opleider is te allen tijde gerechtigd de naam van aanmelder/deelnemer alsmede een globale omschrijving van de ten behoeve van aanmelder/deelnemer verrichte diensten te vermelden op zijn website en/of te noemen bij potentiële aanmelder/deelnemers ter promotie van zijn diensten.

Artikel 15: Certificaten

15.1 Na het succesvol behalen van een examen wordt, indien van toepassing, een certificaat verstrekt. Ieder certificaat is voorzien van een certificaatnummer. Dit certificaatnummer wordt gekoppeld aan persoonsgegevens, waaronder voornaam, achternaam en geboortedatum opgeslagen in een database, die inzichtelijk is voor derden.
15.2 Na het succesvol behalen van een examen wordt, indien van toepassing, een pasje verstrekt. Ieder pasje is voorzien van een certificaatnummer. Dit certificaatnummer wordt gekoppeld aan het certificaat, de persoonsgegevens, waaronder voornaam, achternaam en geboortedatum opgeslagen in een database, die inzichtelijk is voor derden.

Artikel 16: Vrijwaring

16.1 Aanmelder/deelnemer vrijwaart opleider voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan aanmelder/deelnemer of anderen dan aan opleider toerekenbaar is. Indien de opleider uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de aanmelder/deelnemer gehouden de opleider zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de aanmelder/deelnemer in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is de opleider, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van de opleider en derden die daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van aanmelder/deelnemer.

Artikel 17: Slotbepalingen

17.1 Op alle overeenkomsten en geschillen voortvloeiende
uit en/of samenhangende met deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
17.2 De rechter in de vestigingsplaats van opleider is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft de opleider het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
17.3 Door akkoord te gaan met de opdrachtbevestiging, gaat men automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden.

Zoek