Masterclass Risicobeoordeling

Bij het denken aan de veiligheid van machines moet men altijd beginnen met het opstellen van een risicobeoordeling. In de Machinerichtlijn 2006/42/EG wordt in de algemene beginselen Bijlage I aangegeven dat de fabrikant van een machine, of diens gemachtigde, de verplichting heeft om een risicobeoordeling uit te voeren om na te gaan welke veiligheids- en gezondheidseisen op die machine van toepassing zijn. Bij ontwerp en bouw van de machine moet vervolgens rekening worden gehouden met de resultaten van deze risicobeoordeling. Bij reeds bestaande productiemachines / lijnen moet men, als men de veiligheid wil verbeteren, ook altijd met een risicobeoordeling starten. Dit is als verplichting vastgelegd in het Nederlandse Arbeidsomstandighedenbesluit hoofdstuk 7.

Met andere woorden: zonder een goede risicobeoordeling of risicoanalyse kan men geen veilige machine bouwen of een machine op de juiste wijze veilig, technisch aanpassen. Steeds moet men zich afvragen welke gebruiksgrenzen, gebruiksfasen en welke werkzaamheden er zijn of gedaan moeten worden. Belangrijk is het dan om in kaart te brengen welke risico’s tijdens het werken aan of met de machine kunnen optreden om uiteindelijk te komen tot een juiste reductie.

Tijdens deze Masterclass wordt er veel dieper ingegaan op het opstellen van een goede risicobeoordeling dan bij de training / cursus Machineveiligheid.

Bij de reductie van risico’s moet men zich houden aan de beginselen van geïntegreerde veiligheid zoals deze ook vastgelegd zijn in de eis 1.1.2. van de Bijlage I van de Machinerichtlijn 2006/42/EG en in het Arbeidsomstandighedenbesluit hoofdstuk 7. Deze beginselen zijn;

 • de risico’s uitsluiten of zoveel mogelijk verminderen (veiligheid in het ontwerp en de bouw van de machine integreren);
 • de noodzakelijke beveiligingsmaatregelen treffen voor risico’s die niet kunnen worden uitgesloten;
 • de gebruikers informeren over de restrisico’s ten gevolge van een tekortkoming van de getroffen beveiligingsmaatregelen, aangeven of een bijzondere opleiding vereist is en vermelden dat persoonlijke beschermingsmiddelen vereist zijn.

Als we dit vertalen in eenvoudige bewoordingen dan gaat het om risico’s voorkomen of, als dit niet mogelijk is, de gebruikers over de risico’s informeren.

Natuurlijk zijn er dan verschillen in de reductiemogelijkheden van de risico’s bij nieuwe of bestaande machines. Een bestaande machine kan vaak, in verband met de gebruikte technieken, niet zo veilig gemaakt worden als een nieuwe machine. Dit wordt ook niet geëist, maar wel wordt er geëist dat men er goed over nagedacht heeft en uiteindelijk de juiste keuzes maakt. Daarnaast mag men bij bestaande machines nog een aantal andere argumenten, zoals operationele haalbaarheid, technische haalbaarheid en financiële haalbaarheid mee laten wegen bij het bepalen van de risicoreducties.

 

DOEL MASTERCLASS RISICOBEOORDELING

Het doel van de Masterclass Risicobeoordeling is om u in één dag te leren om een goede risicobeoordeling op te stellen en vertrouwd te zijn met het gebruik van de 18-punts risicograafmethode.

BEDOELD VOOR

Iedereen die te maken heeft met machineveiligheid bij het bouwen van nieuwe of het aanpassen van oude machines.

vallen van hoogte

PROGRAMMA MASTERCLASS RISICOBEOORDELING

 • Arbeidshygiënische aanpak;
 • Haalbaarheidscriteria;
 • EN-ISO-12100:2010 Veiligheid van machines – Algemene ontwerpbeginselen – Risicobeoordeling en risicoreductie;
 • Werken met de 18-punts risicograafmethode;
 • NPR-ISO/TR 14121-2:2012 Veiligheid van machines – Deel 2: Praktische gids en voorbeelden van methoden;
 • Veel voorkomende risico’s bij machines: intrekgevaar, klemgevaar, snijgevaar, etc.;
 • Toepassen van de functionele veiligheid bij machines. Het bouwen van goede noodstop- en veiligheidscircuits bij nieuwe en bestaande machines;
 • Risicoreductie mogelijkheden bij machines zoals: afschermkappen, gebiedsafschermingen, veiligheidsschakelaars, lichtschermen, scanners;
 • Aandachtspunten bij het toepassen van risicoreducties;
 • Technische of informatieve oplossingen?;
 • Voorkomen van manipulatie van beveiligingen, etc.;
 • Toepassen van veilige snelheden bij machines voor bepaalde werkzaamheden;
 • Noodzaak van een juiste Lock Out Tag Out Try Out (LOTOTO) procedure.

VEREISTE VOORKENNIS

Om op een goede wijze deel te kunnen nemen aan deze Masterclass Risicobeoordeling vragen we minimaal basiskennis machineveiligheid (bijvoorbeeld Module I van onze training Machineveiligheid).

Zoek