Procedures en instructies

Niet direct het meest favoriete onderwerp van de meeste werknemers. Moeten we het daarover hebben, zal van sommige hun eerste reactie zijn. Veel medewerkers ervaren procedures en instructies alleen maar als ballast en als iets dat hen van bovenaf opgelegd is. Soms ervaren ze procedures en instructies als lastig of als betutteling. Daarnaast twijfelen medewerkers nog weleens aan het nut van een procedure of een instructie. Waarom? Omdat zij niet betrokken zijn geweest bij het opstellen van de procedures en de instructies? Of omdat zij op een totaal andere manier werken dan vastgelegd is? Het zich niet houden aan de procedures en instructies is voor de meeste werknemers de normaalste zaak van de wereld.

procedures en instructies

Informeren

Toch vraagt de Arbeidsomstandighedenwetgeving van een werkgever dat hij de medewerkers voldoende informeert over de werkzaamheden en de risico’s die dit met zich meebrengt. We noemen dit ook wel de informatieplicht van de werkgever. Dus procedures en instructies zijn een wettelijk vereiste. Een bedrijf moet daarin voorzien. Maar hoever moeten we daarin gaan? Moeten we alles beschrijven en vastleggen op papier?

De wet

De Arbeidsomstandighedenwet Artikel 8 spreekt over ‘voorlichting en onderricht’. Er staat letterlijk:

  1. De werkgever zorgt ervoor dat de werknemers doeltreffend worden ingelicht over de te verrichten werkzaamheden en de daaraan verbonden risico’s, alsmede over de maatregelen die erop gericht zijn deze risico’s te voorkomen of te beperken.
  2. De werkgever zorgt ervoor dat aan de werknemers doeltreffend en aan hun onderscheiden taken aangepast onderricht wordt verstrekt met betrekking tot de arbeidsomstandigheden.
  3. Indien persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking van de werknemers worden gesteld en indien op arbeidsmiddelen of anderszins beveiligingen zijn aangebracht, zorgt de werkgever ervoor dat de werknemers op de hoogte zijn van hun doel en werking en de wijze waarop zij deze dienen te gebruiken.

Als we dit in onze eigen woorden vertalen dan moeten we sowieso stellen dat van de werkgever verwacht wordt dat hij de werknemers goed informeert over hun werkzaamheden en de risico’s en gevaren die met het werk verbonden zijn. Daarnaast moet hij, indien van toepassing, gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen voorschrijven. Als laatste zal hij ook moeten uitleggen waarom bepaalde veiligheidskappen of -schakelaars bij bepaalde arbeidsmiddelen (lees ook machines) aangebracht zijn.

De Arbeidsomstandighedenwet Artikel 11 spreekt over de plicht van de werknemer zich te houden aan de, door de werkgever opgestelde, instructies en procedures. En als klap op de vuurpijl wordt dan nog in de Arbeidsomstandighedenwet Artikel 8 lid 4 gesproken over de plicht van de werkgever ook toe te zien op de naleving van de instructies en procedures. Veel medewerkers realiseren zich dit niet.

Relevant?

We moeten ook nog een andere vraag beantwoorden. Namelijk of de beschikbare procedures en instructies wel ‘to the point’ en relevant zijn? Een sub vraag is dan of er niet te veel procedures en instructies zijn. Met daarbij gelijk maar de vraag of ze ook goed voor iedereen te begrijpen zijn en in de praktijk toepasbaar zijn? Als er te veel procedures en instructies zijn, dan is het heel goed mogelijk dat het bedrijf er alles aan gedaan heeft om aan de wet te voldoen. Maar de andere kant van de medaille is dat de werknemers door het grote bos de bomen niet meer zien.

Inhoud van de workshop

Voor een bedrijf dus de noodzaak om te voorzien in relevante, duidelijke en begrijpbare procedures en instructies. Tijdens deze workshop wordt ingegaan op welke procedures en instructies er kunnen zijn. Maar ook dat het belangrijk is de werknemers te betrekken bij het opstellen hiervan. In de workshops geven we ook tips voor het opstellen.

Belangrijk bij deze workshop is het groepsgesprek om met elkaar te komen tot betere procedures en instructies. Daarbij natuurlijk steeds het belang van de procedures en instructies te benadrukken. Maar ook om boven water te krijgen waarom medewerkers het soms als betutteling ervaren. Uiteindelijk doel van de workshop: hoe kan binnen ons bedrijf e.e.a. verbeterd worden?

Aanmelden

Een workshop die bedrijf breed aan alle medewerkers gegeven kan worden. Wij kunnen deze workshop voor jullie verzorgen. Dit alles zal zo’n 2,5 uur in beslag nemen. Belangrijkste van de workshop is het groepsgesprek, om met elkaar over de praktijk binnen het bedrijf te praten. Maar je kunt ook kiezen om deze workshop zelf te organiseren d.m.v. ons DIY pakket.

Aanmelden voor deze workshop kan via dit formulier. Ben je geïnteresseerd in meerdere workshops, neem dan contact met ons op. Of bekijk of de DIY optie iets voor jullie is.

Zoek